Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) Reviewed by Momizat on . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ημερομηνία: 9/10/2017 Αρ.Πρωτ.: 203/09-10-2017 Ταχ. Δ/νση : Γαβριηλίδου 8, Αθήνα Τ.Κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ημερομηνία: 9/10/2017 Αρ.Πρωτ.: 203/09-10-2017 Ταχ. Δ/νση : Γαβριηλίδου 8, Αθήνα Τ.Κ. : Rating: 0

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ημερομηνία: 9/10/2017
Αρ.Πρωτ.: 203/09-10-2017
Ταχ. Δ/νση : Γαβριηλίδου 8, Αθήνα
Τ.Κ. : 111 41
Τηλ./Fax : 2103228979
e-mail : pse@ergotherapists.gr
Προς:
Περιφέρειες
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με τις διατάξεις των άρθρων 72 έως 88 του Νόμου 4461/2017 (Μεταρρύθμιση
της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 38),
συστήθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) υπό την μορφή νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) σωματειακής μορφής, προβλεπομένης της
υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων των εργοθεραπευτών της χώρας.
Η υποχρέωση εγγραφής και ανανέωσης αυτής όλων των εργοθεραπευτών στα
μητρώα του ΠΣΕ προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Νόμου
4461/2017, ενώ επαναλαμβάνεται στο άρθρο 85 παρ. 2, σύμφωνα με το οποίο «Εντός
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι
εργοθεραπευτές να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου. Μετά την πάροδο αυτού του
χρονικού διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στον Π.Σ.Ε. συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα».
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85
παρ.1, «Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας/βεβαίωσης
άσκησης εργοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, οι
εργοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο
οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Ε.».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων έπεται, ότι από την θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων
του Νόμου 4461/2017 κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται να εγγράφεται ως μέλος
στο μητρώο του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ, ενώ πάσα διοικητική αρχή, προκειμένου να εκδίδει
πράξεις αφορώσες εργοθεραπευτή (έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έναρξη
στην εφορία κλπ), οφείλει να αναζητά σχετική βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΕ-ΝΠΔΔ.
Τέλος, αυτονόητη και επιβεβλημένη κρίνεται η αναζήτηση της βεβαίωσης
εγγραφής στον ΠΣΕ-ΝΠΔΔ ως απαραίτητο και επί ποινή αποκλεισμού υποβαλλόμενο
δικαιολογητικό συμμετοχής σε προκηρύξεις θέσεων ειδικότητας εργοθεραπευτών σε
όλους ανεξαιρέτως τους φορείς του δημοσίου, στους ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ κλπ.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση όλων των
εμπλεκόμενων Φορέων, Δομών και εργαζομένων εργοθεραπευτών στην Περιφέρειά
σας.
Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κυριακή Κεραμιώτου Παναγιώτης Μπούρος

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top